Designed by:
สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
ยินดีต้อนรับสู่สาขาคณิตศาสตร์
แนะนำสาขา

 

 

สาขาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา และมีระเบียบวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ